Algemene voorwaarden verhuur

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stichting Kulturhus Beek (de “verhuurder”)  gesloten huurovereenkomsten voor seizoen of incidentele verhuur (de “huurder”).
 2. Bij een voorlopige reservering kan een optie worden verleend voor een bepaalde dag of periode. Een optie blijft twee weken gehandhaafd.
 3. Annulering van een gehuurde ruimte kan tot één week van tevoren kosteloos geschieden. Een gereserveerde datum kan eenmalig – indien mogelijk in de agenda – verschoven worden. Lukt dit niet, dan is de huur voor de aanvankelijk gereserveerde datum toch volledig verschuldigd.
 4. Huurder dient voorafgaande aan het gebruik met de verhuurder overleg te plegen over de gewenste inrichting van de gehuurde ruimte, inclusief opgave van eventueel te gebruiken apparatuur en eventuele consumptieverzorging.
 5. Normale openingstijden staan op de website van verhuurder. Het gebouw zal een half uur voor de afgesproken aanvangstijden voor huurder toegankelijk zijn. Indien dit niet mogelijk is, regelt verhuurder de mogelijkheid om zelfstandig het gebouw/de ruimte te openen met een tag of code.
 6. Het huurbedrag is inclusief verwarming, verlichting en wifi.
 7. In het gebouw mogen geen meegenomen eet- en/of drinkwaren worden gebruikt, behoudens met voorafgaande toestemming van de verhuurder. Ter plaatse verstrekte eet- en/of drinkwaren worden genuttigd in door de verhuurder aan te wijzen ruimte(n).
 8. Het gebruik van de keuken en de keukeninventaris is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Dit gebruik moet altijd voldoen aan de strenge eisen van de Keuringsdienst van Waren (HACCP). Eventuele boetes als gevolg van het niet voldoen aan deze eisen, worden volledig doorbelast aan huurder
 9. Onderverhuring is niet toegestaan.
 10. De bediening van de technische apparatuur van verhuurder dient, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend door medewerkers van verhuurder te geschieden.
 11. Door verhuurder aangewezen functionarissen hebben te allen tijde toegang tot de verhuurde ruimte.
 12. Het is zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, de huurder niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte of inrichting daarvan aan te brengen. Huurder draagt de kosten van het in de oorspronkelijke staat brengen van het gehuurde.
 13. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken, dan waarvoor het is verhuurd.
 14. Openbare orde en rust mogen niet worden verstoord; eventuele orders van politie, brandweer of verhuurder dienen te worden opgevolgd.
 15. Huurder is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan het gehuurde, met uitzondering van voor iedereen toegankelijke ruimten.
 16. Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gebouw en/of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen.
 17. Huurder is verplicht na afloop van het gebruik door hem aangevoerde goederen uit het gebouw te verwijderen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van deze goederen.
 18. Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van huurder te stellen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

Bijzondere bepalingen betreffende de gymzaal

 1. Kinderen mogen alleen gebruik maken van de gymzaal onder deskundige begeleiding van een volwassene.
 2. In de gymzaal is het ten strengste verboden de sportvloer te betreden met straatschoeisel, gymnastiekschoenen of andere sportschoenen, die reeds buiten de gymzaal worden gebruikt, daaronder inbegrepen sportschoeisel, welke sporen op de sportvloer achterlaten. Het gebruik van skateboarden, stepjes, ander rollend en/of van buiten meegebracht materieel in de gymzaal is ten strengste verboden.
 3. De huurder van de gymzaal heeft tijdens het gebruik recht op het gebruik van doelen, netten, wedstrijdlijnen en andere attributen die nodig zijn voor de beoefening van de desbetreffende tak van sport. Het gebruik van gymnastiektoestellen en touwen is behoudens bijzondere machtiging van de verhuurder niet toegestaan. Knopen in de touwen leggen is ten strengste verboden.
 4. De huurder is verplicht om bij gebruik van de gymzaal de beschikbaarheid te hebben van een mobiele telefoon. Dit als voorzorgsmaatregel bij eventuele calamiteiten.
 5. De huurder dient zelf zorg te dragen voor  EHBO materialen waaronder een volledig gevulde verbandtrommel.
 6. De huurder moet hulp kunnen verlenen bij een sportongeval of wel een calamiteit.
 7. Het Kulturhus behoudt zich het recht voor dat niet-sportactiviteiten c.q. evenementen welke plaatsvinden in de gymzaal een verschuiving van het reguliere sportrooster van de verenigingen/groepen tot gevolg kan hebben. Dit wordt te allen tijde ruimschoots van tevoren kenbaar gegeven.

Aansprakelijkheid

 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen van derden, of voor schade als gevolg van belemmeringen waardoor het gebruik van het gehuurde wordt verhinderd of verminderd. Evenmin is de verhuurder aansprakelijk voor bedrijfsschade van huurder of voor schade veroorzaakt aan personen en bezoekers, en ander in de ruimste zin des woord. De verhuurder is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen van de huurder. Huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken van derden ter zake van schade als gevolg van in dit artikel genoemde omstandigheden en/of oorzaken, voor zover deze buiten de verhuurder  aansprakelijkheid tegenover de huurder vallen. De huurder is verplicht zich tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren.
 • De huurder is verplicht alle aantoonbare schade terstond te melden bij de verhuurder. De huurder wordt door de ingebruikneming van het gehuurde en de daarin aanwezige inventaris geacht deze te hebben aanvaard in de toestand waarin deze zich bevinden op het moment van de ingebruikneming. De huurder is ten volle aansprakelijk voor de tijdens het gebruik aan het gehuurde en daarin aanwezige inventaris toegebrachte schade indien deze te wijten is aan ander dan normaal gebruik door de huurder. De huurder is eveneens ten volle aansprakelijk voor schade aan de zijde van de verhuurder als gevolg van verontreiniging van de in gebruik gegeven gehuurde en inventaris.
 • De verhuurder is belast met het toezicht op de naleving van de algemene voorwaarden. Aanwijzingen door de verhuurder, dan wel door vanwege de verhuurder aangewezen medewerkers dienen onverwijld en stipt door de huurder te worden opgevolgd.

Evenementen

 1. De verhuurder heeft het recht om maximaal 12 maal per jaar het gehuurde te verhuren ten behoeve van evenementen. Lees: muziekfestivals, concerten, carnaval, bedrijfsfeesten, rommelmarkten, etc.
 2. Huurder kan hierdoor haar activiteiten niet uitvoeren inhoudende geen gebruik kunnen maken van het gehuurde.
 3. De verhuurder dient dit minimaal 4 weken voor het evenement kenbaar te maken bij huurder en zorg te dragen voor een alternatieve datum.